Македонски јазик VII-1
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-18-до-22-Maj.docx
Македонски јазик VII-2
 -   Интерпретација на текстот „ Време за сеидба  “ од В . Неделковски ( стр. 68 и 69 од учебникот )
             Задача : Објасни што е радиодрама 
             Задача : Објасни ја разликата меѓу театарска и радиодрама ( Можеш да ја  употребиш техниката Венов дијаграм за да ги          појасниш сличностите и разликите меѓу двата вида драми )
одговорите пратете ги на slavevskamirjana@yahoo.com
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VII-odd-aktivnosti-od-18-do-22-maj.doc
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-7-одделение-1.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-математика-за-VII-од-18-05-до-22-05-2020.docx
Биологија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VII-oddelenie-2.pdf
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/istorija-VII-odd-2.docx
Информатика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Информатика-7-одд-18-24-05.docx
Географија
Тема: Заштита на животната средина во Република С. Македонија - Да се одговорат прашањата од наставниот лист„Заштита на воздухот и водите од загадување(повторување)“ и да се постапи според упатства.. Целта е да се утврдат знаењата за загадување и заштита на воздухот и водите од загадување. Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил kirenikoloski@ymail.com, најдоцна до 24.05.2020г. Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение. 
- Да се научи лекцијата „Заштита на земјиштето од деградација“. Целта е да сфати како доаѓа до трајно загадување и губење на почвите, да се запознае со природните и антропогените загадувачи на земјиштето и да се запознае со мерките за заштита на почвите. Бидејќи лекцијата ја нема во учебникот ќе ви биде приложена овде.
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-за-7-одд-Заштита.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/За-7-одд-Заштита-на-земјиштето.docx
Музичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Muzicko-7.doc
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-7odd-25-2-2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Izvestuvanje-za-7-odd.doc
Физичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Работен-лист-за-VII-одд.doc
Нашата татковина
Да се довршат проектите за заштитени зони(Шар Планина, Катлановско Блато и Моноспитовско Блато). Кога ќе бидат готови проектите да се пратат на  е-маил kirenikoloski@ymail.com . Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение.   
 Вештини на живеење
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Заштита-на-лични-податоци.pdf